သင္ရိုးညြွန္းတမ္း မ်ား

ဂ်ပန္ကို ေက်ာင္းသြားတတ္မည့္သင္တန္းမ်ား

သင္တန္းေျကး : ၁သိန္း
သင္တန္းကာလ ။ ၃လခြဲ

ေက်ာင္းအတြက္ပါ ေလ့လာနိုင္ေအာင္ အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးနိုင္ပါတယ္။

N1/N2/N3/N4/N5 သင္တန္းမ်ား

သင္တန္းေျကး။ ။ အဆင့္လုိက္ကြဲျပား၏။

N1/N2/N3/N4/N5 သင္တန္းမ်ားသည္ Level ကြာသလို ေစ်းနွဳန္းပါကြာျခားပါသည္။

ဂ်ပန္အတြက္ Kaigo သင္တန္း

သင္တန္းေျကး။ ၅သိန္း

သင္တန္းကာလ ၆လ ျဖစ္ျပီး စည္းကမ္းျပည့္ဝေသာ သင္တန္းျဖစ္သည္။

Training Intern အျဖစ္သြားမည့္ အလုပ္သင္မ်ားအတြက္ သင္တန္း

သင္တန္းေျကး ။ ၃ ေသာင္း

J Stars ၏ Partnership and Sponsorship Firm ျဖစ္တဲ့ MSI Agency က Industrial ကို အဓိကထားျပီး သင္တဲ ့အနီး ကပ္ ၁၀ ရက္ သင္တန္း ပါ။

JAPAN ကိုအလုပ္ဗီဇာျဖင့္သြားမည့္ Coaching သင္တန္း

သင္တန္းေျကး ။ ၁သိန္း
သင္တန္းကာလ ။ ၁လ

Industrial အေျခခံျပီး JAPAN လူမွဳ နယ္ပယ္မွာ လုပ္ကိုင္ရမွဳ ေတြ ကို သင္ေပးတဲ့ သင္တန္းပါ။

 

မဂၤလာပါ။

J Stars ဂ်ပန္စာသင္ေက်ာင္းမွႀကိဳဆိုပါတယ္။

J Stars သည္ Japan သို႔ေစလြတ္ ေန ေသာ Oversea Employment Agency မ်ားစြာႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ ကာ လုပ္ ကိုင္ လ်က္ ရွိပါသည္။ မိမိတို႔၏ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရွိ Company မ်ား တြင္သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကိုေနသူမ်ား ကို ေမြးထုတ္ေပးေနပါၿပီ။

ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္ ႏိုင္ ငံ ရွိေက်ာင္း မ်ား ႏွင့္ လည္း ခ်ိတ္ ဆက္ကာ Studying in Japan လုပ္ ငန္း မ်ား ကိုလည္း မွန္ ကန္ ေသာ ေဈးႏႈန္း ျဖင့္ဝန္ ေဆာင္မႈ ကို လုပ္ ေဆာင္ ေပး ေန ပါတယ္။ N5 မွ စကာ ဂ်ပန္ စာ အတြက္ စာေမးပြဲ ေျဖဆို မႈ မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင့္မ်ားကို လည္း ဝန္ ေဆာင္ မႈ ျပဳ လုပ္ ေပး ေန ပါၿပီ။

ဒါ အျပင္ ဂ်ပန္ ဘာ သာျပန္ လုပ္ ငန္း မ်ား ကို လည္း အလ်င္းသင့္ သလို ေဆာင္ ႐ြက္ ေပး ေန ၿပီး စာ႐ြက္ စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္ေသာ တရားဝင္ စာ႐ြက္ စာတမ္း မ်ား ကို လည္း ဝန္ ေဆာင္မႈ ျဖင့္ ေဆာင္ ႐ြက္ ေပး ေန ပါသည္။

ယဥ္ေက်းပ်ဴငွာေသာ J Stars ၏ ဝန္ထမ္းအေပါင္း ကလည္း လူ ႀကီး မင္း တို႔ႏွင့္ လူႀကီးမင္း တို႔မ်ိဳး ဆက္ လူငယ္မ်ား ဂ်ပန္ စာလြယ္ ကူစြာ သင္ၾကားႏိုင္ ေအာင္ ေသာ္လည္း၊ နည္းမွန္ လမ္းမွန္မ်ား ကို ေသာ္လည္းေကာင္း လမ္း ၫြန္ မႈ ျပဳ လုပ္ ေပး ေန ပါ ၿပီ။

 

Why Choose Us

သင္၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ သည္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္ သည္။

 

သင္၏ ဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး ဖို႔ရန္ သင္ သည္ သာ လ်င္ ႀကိဳး စာ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ေအာင္ျမင္မႈ အတြက္ ေတာ့ေကာင္းမြန္ တဲ့လမ္း ၫြန္ မႈ ေတြ လိုအပ္ ပါတယ္။ ဒီ အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔J Stars Coaching Center ဆက္သြယ္ပါ။ တိုးတက္ မႈ ေတြအတြက္ နည္း လမ္း ေတြ ကို ေဝမွ် ေပး မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ JAPAN ႏိုင္ ငံ ကို သြား ၿပီး ေက်ာင္းတတ္ ခ်င္ သူမ်ား၊ အလုပ္ လုပ္ ကိုင္ လို သူမ်ား နဲ႔အစိုး ရအသိမွတ္ ျပဳ Trining Intern အျဖစ္ သြား လို သူ ေတြ ကေတာ့Networking အခ်ိတ္အဆက္ ရဖို႔ရန္ J Stars က ရာႏႈန္း ျပည့္ စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ ပါတယ္။